Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy

Ochrona dzieci

Czcionka:

Polityka Standardy Ochrony Małoletnich

w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Kocmyrzowie-Luborzycy

Rozdział I: Preambuła (deklaracja)

Instytucje kultury są miejscem, w którym dzieci i młodzież rozwijają swoją ciekawość i budują swoje zainteresowania. Radośnie uczestniczą w zajęciach, które pozwalają im tworzyć wspólnotę, decydować o sobie i własnym otoczeniu. Odkrywają czym dla nich jest kultura, historia, tożsamość
i dziedzictwo.

Rolą dorosłych jest zapewnienie im bezpiecznego środowiska, w którym panuje troska o rozwój młodych ludzi i nie jest akceptowana żadna forma przemocy.

Rozdział II: Wprowadzenie

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie- prowadzi działalność kulturalną w zakresie …rozwijania i zaspokajania potrzeb  czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

 

                      Działania z dziećmi i młodzieżą to:

Popularyzacja książki ,wiedzy i czytelnictwa. Współdziałanie z placówkami oświatowymi

W celu rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych dzieci i młodzieży.

Dzieci przychodzą do placówki bibliotecznej w celu swobodnego wyboru i wypożyczenia

Książek, zawsze pod opieką osoby dorosłej. Organizowane są również spotkania z grupami

Dzieci ze szkół i przedszkoli zawsze pod kontrolą i opieką osób ,które są za nich odpowiedzialne.

 

2.Cele Standardów Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich prezentują ramowe zasady, standardy i wytyczne, które mają na celu:

 • uwrażliwienie wszystkich pracowników i współpracowników na wagę podejmowania działań zmierzających do ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
 • wskazanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod opieką Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
 • podejmowanie adekwatnej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci i/lub bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia i życia;
 • określenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i interwencyjnych mających na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,
 • rozwijanie w organizacji kultury pracy opartej na prawach dziecka i ciągłym uczeniu się.

 

Znajomość i praktyczne stosowanie Standardów Ochrony Małoletnich jest obowiązkiem  wszystkich pracowników i współpracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Wszyscy zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i obowiązków w niej zawartych.   

 

3.Wyjaśnienie podstawowych pojęć

 

Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.

Opiekun dziecka to rodzic/rodzice posiadający pełnię praw rodzicielskich lub opiekun prawny mający prawo do reprezentacji dziecka.

Zgoda opiekuna oznacza zgodę osoby uprawnionej do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) lub innej osoby uprawnionej
do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu. W przypadku rodziców oznacza zgodę jednego z nich.  W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka sprawę rozstrzyga sąd.

Pracownikiem instytucji kultury, personelem lub członkiem personelu jest osoba zatrudniona
na podstawie umowy o pracę,  umowy cywilnoprawnej, członek organizacji, a także wolontariusz
i stażysta.

Koordynator wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich - to osoba, której obowiązki definiują
art. 22c.1.3), 4), 5), 7) zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304). Osoba ta nazywana jest też w tej polityce osobą odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich

Zespół SOM - zespół min. trzech osób: osoba zarządzająca; osoba odpowiedzialna za realizację Standardów Ochrony Małoletnich oraz osoba zgłaszająca sytuację (pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy), a jeśli sytuację zgłasza osoba spoza instytucji,
to pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, któremu zlecone
są działania z dziećmi i młodzieżą. Zespół podejmuje decyzję o kierunku interwencji, w sytuacji,
gdy nie jest to sytuacja zagrożenia zdrowia i życia. Decyzja zapada większością głosów.

Krzywdzenie - to każde zamierzone lub niezamierzone działanie, lub zaniechanie działania, przez osobę, organizację, instytucję lub społeczeństwo, których rezultat narusza prawa i swobody dzieci lub zakłóca ich rozwój. Jest pojęciem szerszym od przestępstwa. Może mieć formę przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz zaniedbania. Często występuje jako złożenie tych form (podstawowe informacje o rozpoznawaniu krzywdzenia - załączniku nr 1).

Przestępstwo na szkodę małoletniego to pojęcie niezwykle szerokie. Przestępstwo może być popełnione przez osobę dorosłą lub rówieśnika (inna osobę małoletnią). Najczęściej w kontekście przestępczości na szkodę małoletnich wyróżnia się na przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci i nietykalności cielesnej oraz przestępstwa przeciwko wolności.

 

Rozdział III: Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu i podejmowania współpracy
z zakresie działań z dziećmi i młodzieżą

Rozdział określa obowiązki instytucji kultury jako pracodawcy oraz podmiotu organizującego działania z dziećmi i młodzieżą, w zakresie weryfikacji zdolności pracowników, wolontariuszy, stażystów, współpracowników do wykonywania pracy z małoletnimi.

 

Dokładamy wszelkich starań, by zatrudniać pracowników i współpracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, którzy podzielają wartości chronione niniejszą polityką,
a w szczególności prawo dziecka do ochrony przed krzywdzeniem.

 

Zasady postępowania w następujących procesach:

a.Rekrutacja na stanowisko pracy, związane z podejmowaniem działań z dziećmi i młodzieżą:

 • Opis stanowiska pracy zawiera informację o tym, że w naszej instytucji obowiązują Standardach Ochrony Małoletnich
 • W opisie stanowiska pracy, informujemy o weryfikacji pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych
 • W opisie stanowiska pracy, informujemy o konieczności przedstawienia przez przyszłego pracownika informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu)
  i XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności),
  w art. 189a (handel ludźmi) i art. 207 (znęcanie się) Kodeksu karnego oraz w ustawie
  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz
  z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
 • W procesie rekrutacji informujemy o obowiązku oświadczenia w jakich krajach pracowała osoba, której chcemy zaoferować pracę lub zlecić podjęcie działań
  z dziećmi i młodzieżą, w ostatnich 20 latach
 • Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez minimum dwóch pracowników/pracowniczki instytucji kultury, a przedmiotem rozmowy, oprócz sprawdzenia kompetencji i wiedzy kandydata/ki, są  również wszelkie ewentualne przerwy w zatrudnieniu/edukacji.
 • Przed przystąpieniem do pracy wybrany kandydat/ka zostaje zweryfikowany pod kątem wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Składa także wypis z rejestru karnego oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania do 20 lat wstecz. Jeśli nie jest możliwe na podstawie przepisów prawa, uzyskanie wypisu z rejestrów karnych w podanego okresu, przyszły pracownik/ka składa oświadczenie
  o niekaralności oraz o toczących się względem niego postępowaniach karnych (załącznik nr 2 - wzór. Dokumentacja ta zostaje dołączona do dokumentacji osobowej pracownika.
 • Każdy nowo przyjęty pracownik/ka zapoznaje się z zapisami Standardów Ochrony Małoletnich, regulaminem pracy, zasadami przestrzegania praw dziecka oraz zasadami ochrony i przetwarzania danych osobowych w MIK. Zapoznanie się
  z wymienionymi powyżej zasadami potwierdza podpis pracownika pod oświadczeniem umieszczonym w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia.

b.Podejmowanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

 • w umowie dodaje się klauzulę o zapoznaniu się i akceptacji Standardów Ochrony Małoletnich
 • przed podpisaniem umowy, instytucja kultury weryfikuje osobę, stronę umowy,
  w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 • osoba, strona umowy, przedstawia aktualne zaświadczenie o niekaralności
  (nie starsze niż 1 rok)

 

c.Podejmowanie współpracy z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą osoby fizycznej

 • w umowie dodaje się klauzulę o zapoznaniu się i akceptacji Standardów Ochrony Małoletnich
 • przed podpisaniem umowy, instytucja kultury weryfikuje osobę, stronę umowy,
  w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 • osoba, strona umowy, przedstawia aktualne zaświadczenie o niekaralności
  (nie starsze niż 6 miesięcy)

d.Podejmowanie współpracy z osobą prawną, realizującą działania związane z pracą z dziećmi

i młodzieżą

 • w umowie dodaje się klauzulę o zapoznaniu wszystkich zaangażowanych pracowników i akceptacją Standardów Ochrony Małoletnich
 • w umowie dodaje się klauzulę, w której strona umowy poświadcza, iż zaangażowany personel został zweryfikowany zgodnie z wymogami ustawy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz, iż pozyskano aktualne zaświadczenia
  z Krajowego Rejestru Karnego

 

e.Uczestnicy szkoleń i warsztatów w [MIK], które dotyczą metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą, deklarują w formularzu rezerwacyjnym, że nie są wpisani do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Brak wpisu do ww. Rejestru stanowi warunek konieczny do wypełniania obowiązków zawodowych, polegających na pracy z dziećmi i młodzieżą. Brak wpisu
do powyższego rejestru jest uzasadnieniem racjonalności wydatkowania środków publicznych.

 

Rozdział IV: Zasady bezpiecznych relacji między personelem i dziećmi

Rozdział informuje pracowników o niedozwolonych relacjach i działaniach w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Zapoznać się z nim muszą wszyscy pracownicy, a szczególnie ci, którzy pracują
z małoletnimi.

a.Działania dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Zawsze:

 • Działaj z cierpliwością, okazując szacunek. Dzieciom, zwłaszcza po traumatycznych doświadczeniach mogą towarzyszyć różne emocje (lęk, złość, obojętność).
 • Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i sytuacji. Rozmawiając z dzieckiem, zejdź do jego poziomu.
 • Zapewnij dzieci, że jeśli coś je niepokoi mogą o tym powiedzieć Tobie lub innej zaufanej osobie.
 • Doceniaj angażowanie się dzieci w podejmowane działania, wspieraj je. Traktuj równo.
  Unikaj faworyzowania dzieci.
 • Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj o tym dziecko i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.
 • Uwzględniaj różne potrzeby dzieci, także dzieci ze szczególnymi potrzebami.
  Przed zajęciami lub wizytą staraj się o dowiedzieć jakie potrzeby mogą mieć osoby,
  które biorą udział w zajęciach.
 • Zadbaj by być w zasięgu wzroku lub słuchu innych pracowników i wolontariuszy, kiedy prowadzisz aktywności z dziećmi. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, kiedy musisz zostać z dzieckiem sam na sam, powiadom o tym pozostałych pracowników i wolontariuszy.
 • Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od tej zasady, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to.
 • Unikaj zbędnego ryzyka. Pracując z dziećmi upewnij się, że sprzęt i wyposażenie są używane w odpowiedni sposób, a otoczenie jest bezpieczne.
 • W instrukcji przeciwpożarowej, zawierającej procedurę ewakuacji, uwzględnij sytuację osób, w tym dzieci, ze szczególnymi potrzebami.

 

b.Niedopuszczalne są następujące zachowania pracowników i współpracowników [MIK] Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy wobec dzieci:

 • wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub poniżają dzieci,
 • lub mają znamiona innych form przemocy psychicznej, fizycznej lub wykorzystywania seksualnego;
 • krzyk, szantaż słowny i emocjonalny;
 • stosowanie kar cielesnych, w tym szarpanie czy bicie
 • niestosowny kontakt fizyczny z dzieckiem, naruszający godność dziecka; dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny sposób związany z zabawą, pomocą dziecku
 • w czynnościach higienicznych, koniecznością zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, potrzebą uspokojenia dziecka;
 • podawanie dziecku alkoholu, leków, wszelkich środków psychoaktywnych;
 • akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach, w które zaangażowane
 • jest dziecko;
 • nawiązywanie relacji o charakterze seksualnym z dziećmi; zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny;
 • goszczenie dziecka we własnym domu;
 • utrzymywanie kontaktów prywatnych z dzieckiem, poza czasem i świadczonym zakresem pracy; (nie dotyczy dzieci własnych lub dzieci osób, z którymi łączą pracowników relacje pokrewieństwa lub towarzyskie)
 • towarzyszenie dziecku w podróży bez zgody i pod nieobecność opiekuna dziecka;
 • spanie w tym samym pokoju co dziecko podczas obozów, wyjazdów; (nie dotyczy przypadków zapewnienia koniecznej opieki - sytuacja ta ma być zgłoszona kierownikowi wyjazdu i osobie monitorującej wdrażanie Standardów Ochrony Małoletnich)
 • pozostawanie z dzieckiem sam na sam;
  • w przypadku koniecznych czynności toaletowych, należy zawsze poinformować (współpracowników, mp.: osobę współprowadzącą warsztat, pracującą aktualnie w sekretariacie, kierownika półkolonii, wyjazdu oraz po zakończeniu zajęć, należy poinformować rodziców/opiekunów)

 

Wszelkie podejrzenia dotyczące nieodpowiednich zachowań pracowników i  współpracowników MIK wobec dzieci są bezzwłocznie wyjaśniane. Brak zastosowania się pracowników do powyższych postanowień, jest podstawą postępowania dyscyplinarnego.

 

Rodzice i opiekunowie mogą zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości na adres instytut@mik.krakow.pl lub pod numerem telefonu +48 533 310 438.

 

Rozdział V: Schemat interwencji i plan wsparcia dziecka pokrzywdzonego

Z tym rozdziałem powinni zapoznać się wszyscy pracownicy. Obowiązkiem większości pracowników instytucji kultury będzie podjęcie zgłoszenia i przekazania go dalej do pracowników, którzy podejmą działanie. Jednak już na tym pierwszym etapie, należy przestrzegać zasad komunikacji i postępowania z młodym człowiekiem, który ujawnił, że jest krzywdzony/a.

 

 1. W przypadku każdego ujawnienia krzywdzenia dziecka, należy pamiętać, że dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc fizyczna, psychiczna czy które może być wykorzystywane seksualnie, nie musi sobie zdawać sprawy, że to czego doświadcza jest złe. Może także winić siebie. Dlatego, jeśli zacznie mówić o takich sytuacjach, należy:
 • spokojnie wysłuchać, co mówi
 • zapewnić je, że dobrze robi, opowiadając nam o tym
 • powiedzieć, że nic w tej sytuacji nie jest jej/jego winą
 • zapewnić, że traktujemy poważnie wszystko, co mówi
 • nie działać w celu konfrontacji z podejrzanym o krzywdzenie
 • wyjaśnić, co zrobimy z tą wiedzą np.: rozmową z osobą odpowiedzialną

za Standardy Ochrony Małoletnich;

 • w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia: zapewnienie bezpieczeństwa przez odizolowanie od osoby krzywdzącej; poinformowanie Policji i/lub pogotowia ratunkowego)
 • poinformowanie osoby odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich/w celu uruchomienia kolejnych etapów działania

 

 1. Zawsze, gdy zagrożone jest zdrowie i życie dziecka należy najpierw poinformować telefonicznie osobę odpowiedzialną za realizację Standardów Ochrony Małoletnich,

która wykonuje kolejne działania. Jeśli jest to niemożliwe, osoba, która zaobserwowała zagrożenie prowadzi kolejne działania.

W takiej sytuacji konieczne jest wezwanie Policji i zapewnienie bezpieczeństwa dziecku (izolujemy je od potencjalnego krzywdziciela). Dopiero po interwencji służb, wypełnia
się formularz zgłoszenia/kartę interwencji. Są to sytuację takie, jak:

 • uzasadnione podejrzenie, że rodzic/opiekun dziecka, który odbiera dziecko
  z zajęć, znajduje się pod wpływem alkoholu (szczególnie, gdy nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwu dziecka i odebranie dziecka przez innego rodzica/opiekuna prawnego)
 • w sytuacji, gdy dziecko ujawni (świadomie i/lub nosi symptomy krzywdzenia), że jest ofiarą przestępstwa: przeciwko wolności seksualnej i/lub przemocy fizycznej i/lub przemocy psychicznej w naszej placówce lub w domu

 

 1. W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa: przeciwko wolności seksualnej i/lub przemocy fizycznej i/lub przemocy psychicznej należy wypełnić formularz zgłoszenia, a osoba odpowiedzialna za realizację Standardów Ochrony Małoletnich,
  po decyzji zespołu SOM, składa zawiadomienie do Policji lub właściwej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

 1. W sytuacji zaobserwowania sytuacji, w której opiekun lub rodzic krzyczy, szarpie, uderzy dziecko (tylko, gdy nie ma to znamion znęcania się fizycznego; kary cielesne są w Polsce zakazane prawnie):

 

 • informujemy osobę odpowiedzialną za realizację Standardów Ochrony Małoletnich
 • osoba odpowiedzialna za realizację Standardów Ochrony Małoletnich przeprowadza rozmowę z rodzicem/opiekunem, najlepiej w obecności osoby zgłaszającej sytuację, podkreślając pozytywne aspekty wychowania i edukacji bez przemocy
 • w przypadku odrzucenia rozmowy lub w przypadku powtórnej obserwacji takiej sytuacji - osoba odpowiedzialna za realizację Standardów Ochrony Małoletnich, po decyzji zespołu SOM, składa do właściwego sądu rodzinne, wniosek o wgląd w sytuację rodziny

 

 1. W sytuacji zaobserwowania symptomów zaniedbania (porównaj załącznik nr 1), należy wypełnić formularz zgłoszenia a osoba odpowiedzialna za realizację Standardów Ochrony Małoletnich przeprowadza rozmowę z rodzicem/opiekunem, upewnia się czy instytucja kultury może pomóc w kontakcie właściwymi organizacjami pomocowymi. Jeśli symptomy
  się powtarzają, osoba odpowiedzialna za realizację Standardów Ochrony Małoletnich, omawia sytuacje z zespołem SOM, który może podjąć następujące decyzje:

 

 • w celu potwierdzenia niepokojących zachowań dziecka lub uzupełnienia informacji o sytuacji rodziny - Dyrektor [IK] Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Kocmyrzowie-Luborzycy występuje do placówki szkolnej, do której uczęszcza dziecko, o interwencję pedagogiczno-psychologiczną.
 • Dyrektor [IK]Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie- Luborzycy
  lub osoba uprawniona składa do właściwego sądu rodzinnego, wniosek
  o wgląd w sytuację rodziny.

 

 1. W sytuacji, gdy dziecko uczestniczy w zajęciach w grupie zorganizowanej
  (np.: wizyta grupy szkolnej), i ujawnia krzywdzenie, należy:

 

 • zapewnić bezpieczeństwo dziecku (odizolować od źródła zagrożenia)
 • poinformować opiekuna prawnego grupy, który uruchamia procedury wewnątrzszkolne
 • w sytuacji, gdy osobą krzywdzącą jest opiekun grupy, należy skontaktować
  się z placówką szkolną i postępować zgodnie z ich rekomendacjami;

 

 1. W sytuacji, gdy krzywdzącym jest pracownik/współpracownik:
  1. osoba ta zostaje odsunięta od kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem krzywdzonym), do czasu wyjaśnienia sprawy.
  2. W przypadku, gdy krzywdzenie to ma charakter przestępstwa, sprawę prowadzą uprawnione podmioty.
  3. W przypadku krzywdzenia o innym charakterze, szczególnie, gdy krzywdzenie dotyczy naruszenia dobra dziecka, dyskryminacji, poniżenia, bicia (uderzenie, krzyk), stanowią one podstawę do postępowania dyscyplinarnego i rozwiązania z tą osobą relacji pracy lub współpracy.
 2. Krzywdzenie dokonane jest przez inne dziecko,  przebywające w organizacji (np. na zajęciach grupowych) należy:
 3. jeśli jest to grupa zorganizowana, poinformować opiekuna grupy, współpracować
  w celu wyjaśnienia sytuacji;
 4. przeprowadzić rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz
  jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu
  i jego opiekunami;
 5. porozmawiać z innymi osobami  mającymi wiedzę o zdarzeniu.
 6. w zależności od ustaleń i formy krzywdzenia, informowane są odpowiednie służby
  (w przypadku przestępstw) lub placówki szkolne zaangażowanych stron
  (wniosek o interwencję pedagogiczno-psychologiczną);

 

Plan wsparcia dziecka pokrzywdzonego

 

Instytucje kultury nie zatrudniają specjalistów, którzy mogliby samodzielnie przygotować plan wsparcia dziecka pokrzywdzonego. Dlatego, w sytuacji, w której doszło do krzywdzenia, należy podjąć współpracę z następującymi podmiotami:

 1. szkoła, do której uczęszcza dziecko - wzór: Wniosek o interwencję psychologiczno-pedagogiczną (załącznik nr 5): Szkoła i pracujący w niej personel, może mieć więcej informacji o sytuacji dziecka, jego rodziny. Dlatego warto, w sytuacjach, w których nie ma zagrożenia zdrowia i życia dziecka, podjąć współpracę ze specjalistami ze szkoły, którzy są do tego odpowiednio przygotowani.
 2. powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej - o ile podejmuje działania w tym zakresie
 3. ośrodek pomocy społecznej
 4. inne podmioty w najbliższym sąsiedztwie Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Kocmyrzowie- Luborzycy

 

Rozdział VI: Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Ta część opisuje w jaki sposób zabezpieczamy w naszej organizacji korzystanie z sieci Internetowej.

 

Osoby, nie będące pracownikami [MIK] Gminnej biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, ale przebywające w siedzibie MIK Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, mogą korzystać z sieci “MIK public”, zabezpieczonej hasłem. Ruch w tej sieci podlega filtrowaniu, poprzez urządzenie zabezpieczające połączenie internetowe klasy Fortigate. Blokują one dostęp do stron www oraz aplikacji mobilnych, które zawierają treści dla dorosłych.

 

Można tu określić zasady korzystania z telefonów podczas zajęć i warsztatów w instytucjach kultury. Możemy np. podjąć decyzję, że telefon odkładamy w trakcie zajęć do specjalnie wyznaczonego miejsca lub że wyłączamy zarówno głos, jak i wibracje.

 

2.Ochrona wizerunku dzieci*

 • Publikowanie wizerunku dziecka wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 • Miejscem publikacji zdjęć i/lub filmów są:
  • strona internetowa
  • strona instytucji na portalu Facebook. Com  ????????????
 • Zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie mogą być udostępniane w innych mediach społecznościowych
 • W opisach towarzyszących zdjęciom, rezygnujemy z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej
  i powiązanych z wizerunkiem dziecka.
 • W przypadku zlecenia wykonania zdjęć lub nagrań osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście), w celu bezpieczeństwo dzieci zobowiązujemy się do:
  • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania standardów ochrony małoletnich;
  • niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała
   z dziećmi bez nadzoru pracownika [IK],Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Kocmyrzowie- Luborzycy
  • Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda opiekunów dziecka nie jest wymagana (art.81.2.2) - Dz.U.2022.2509 t.j.)

 

Rozdział VII: Zasady prowadzenia dokumentacji oraz przeglądu i aktualizacji standardów

 • Każde zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeń, trafia do rejestru incydentów. Prowadzi
  go osoba odpowiedzialna za realizację Standardów Ochrony Małoletnich. Dzięki temu,
  można kontrolować częstotliwość czy uporczywość niektórych form krzywdzenia, jak np.: zaniedbanie.
 • Rejestr ma także charakter dowodowy, do którego wgląd mają odpowiednie organy,
  na mocy prawa.
 • Skrócona wersja Polityki (załącznik nr 7) publikowana jest na stronie internetowej
  Gminnej Biblioteki Publiczne w Kocmyrzowie- Luborzycy w zakładce “Ochrona Dzieci”
 • Polityka realizacji Standardów Ochrony Małoletnich podlega rewizji raz na dwa lata. Proces ten jest inicjowany przez osobę realizującą Standardy Ochrony Małoletnich. Pod uwagę należy wziąć zgłoszenia dokonywane przez pracowników, w tym okresie czasu.

 

 • Aktualizacja zostanie wprowadzona zarządzeniem Dyrektora instytucji kultury. Pracownicy muszą zostać poinformowani o najważniejszych zmianach. Nie jest wymagane zbieranie oświadczeń o ponownym zapoznaniu się z polityką.

 

Rozdział VIII: Zasady przygotowania personelu do stosowania standardów oraz sposób dokumentowania tej czynności

 • Każdy z pracowników i współpracowników, pracujący z dziećmi i młodzieżą zapoznaje
  się z polityką i obowiązującymi Standardami Ochrony Małoletnich. Pracownicy poświadczają to oświadczeniem w momencie podpisania umowy.
 • Współpracownicy, podpisem pod odpowiednią umową, zawierającą stosowną klauzulę.
 • Pracownicy podmiotu świadczącego usługi polegające na prowadzeniu działań z dziećmi
  i młodzieżą, są zapoznani z polityką i standardami, przed prowadzeniem działań. Zobowiązanie do weryfikacji pracowników i odpowiedzialność za dokumentowanie tego procesu spoczywa na podmiocie, na co wskazuje odpowiednia klauzula umowna.

 

Rozdział IX: Wskazanie osoby/osób odpowiedzialnych za:

 1. przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia oraz przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów;

 

Wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizację Standardów Ochrony Małoletnich (koordynatorka SOM) to:

 

 1. Decyzję o składaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu rodzinnego oraz inne decyzje dotyczące kierunku interwencji podejmuje zespół złożony z co najmniej: osoby realizującej Standardy Ochrony Małoletnich, osoby zarządzającej instytucją, osoby dokonującej zgłoszenia. Zawiadomienie musi zostać podpisane przez osobę reprezentującą instytucję kultury:

 

GBP w Baranówce

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   10.00 - 18.00
Wtorek   10.00 - 18.00
Środa   10.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 18.00
Piątek   10.00 - 18.00
Dwie ostatnie
soboty miesiąca
  9.00 - 13.00

GBP Filia w Kocmyrzowie

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek     10.00 - 14.00
Wtorek   14.00 - 18.00
Środa   14.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 14.00
Piątek   14.00 - 18.00

GBP Filia w Goszczy

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   14.30 - 18.00
Wtorek   10.00 - 13.30
Środa   14.30 - 18.00
Czwartek   10.00 - 13.30
Piątek    14.30 - 18.00

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny